Grinnøy

m/v Grinnøy, sold from Norway to Iceland.

Photo: Sveinn Ingi Thorarinsson

Photo: Sveinn Ingi Thorarinsson