Hafrafell

m/v Hafrafell, sold domestically in Iceland

Photo: Sveinn Ingi Thorarinsson

Photo: Sveinn Ingi Thorarinsson