SKINNEY

m/v “SKINNEY” SF

Photo: Sveinn Ingi Thorarinsson

Photo: Sveinn Ingi Thorarinsson