Stakkanes

m/v “Stakkanes, sold domestically in Iceland

Photo: Sveinn Ingi Thorarinsson

Photo: Sveinn Ingi Thorarinsson