Vestborg

m/v Vestborg, sold from Norway to Iceland.

vestborg_bunkering